Opptak

Barnehagens opptak 2019 er ferdig. Alle som har fått tilbud om plass, har akseptert plassen. For å stå på venteliste, legg inn søknad i Bærum Kommunes søkeportal.

Vi tar inn barn til hovedopptak i august. Blir det ledige plasser, vil disse først tilbys småsøsken på venteliste, deretter til søkerkøen. Søknadsfrist til hovedopptak er 1. mars. Ønsker du overflytting eller søke til vår barnehage kan du gjøre dette hele året - følg bare fremgangsmåten under her:

Ved opptak i Eiksmarka Barnehage prioriterer vi barn fra nærområdet (medlemmer i Eiksmarka tomtesameie). Plass i Eiksmarka Barnehage forutsetter innbetaling av andel på kr 10.000 pr barn. Medlemsskap i Tomtesameiet sjekker vi mot søkerens adresse, vi har adresseliste i barnehagen.

Opptaket er samordnet med Bærum Kommune. Søknad foretas elektronisk ved å logge seg inn på kommunens nettsider her.

Det kan søkes barnehageplass hele året. Søknader til hovedopptaket som kommer inn etter 01.03 kan ikke forventes å bli behandlet til hovedopptaket.

Ønsker du å bytte barnehage, benyttes samme fremgangsmåte. Har du spørsmål angående opptaket, ta kontakt med oss - send gjerne en e-mail.

Opptaksregler

Vi følger både kommunens og våre egne. Opptaksreglene står i vedtektene.

Disse opptaksreglene gjelder i Eiksmarka Barnehage

Følgende kriterier i prioritert rekkefølge gjelder innenfor opptakskretsen:

1. Iht. barnehageloven § 13 har barn med nedsatt funksjonsevne og barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, rett til prioritet ved opptak i barnehage.
2. Barn av medlemmer i Eiksmarka Tomtesameie har fortrinnsrett ved opptak, dernest medlemmer av Eiksmarka Vel og nærområdet for øvrig.
3. Barn av styremedlemmer.
4. Søsken av barn som har plass i barnehagen.
5. Ved søskenopptak gjelder ansiennitetsprinsipp, regnet etter hvor lenge familien har hatt eierandeler i barnehagen.
6. Daglig leder kan gi ansatte fortrinnsrett ved opptak av barn, dersom dette er viktig for å få besatt stillinger.
7 Barnegruppen på hver avdeling skal ha en sammensetting jevnt fordelt på kjønn og alder innenfor hvert årskull.
8 Står flere barn helt likt etter denne prioriteringen, får man fortrinnsrett etter fødselsdato innenfor årskullet.

Foreldrebetaling

Andel på kr 10.000 innbetales for hvert barn når barnet har fått plass i barnehagen.
Beløpet tilbakebetales ved oppsigelse av plassen.
Foreldrebetaling følger makspris fastsatt av regjeringen. Våren 2019 kr 2.990 pr. barn, høsten 2019 kr 3.040.

Denne betales 11 måneder i året (ikke juli).
I tillegg betaler barna for mat i barnehagen, matpenger innføres 2018.

Søskenmoderasjon

Det gis søskenmoderasjon for søsken som bor sammen og som benytter plass i godkjent kommunal eller privat barnehage/familiebarnehage i Bærum Kommune.
Det gis 30% moderasjon for barn nr 2, deretter 50% for øvrige barn.
Har du flere barn i barnehager, ta kontakt med daglig leder for å få moderasjon.

Redusert oppholdsbetaling

Fra august 2019 vil inntektsgrensen settes til 548 500 kroner og retten til gratis kjernetid vil bli utvidet til også å gjelde 2-åringer. Kontakt barnehagen for søknadsskjema og mer informasjon om dette.